Copyright / auteursrecht

Alle rechten voorbehouden

Op alle publicaties (lesmaterialen, producten, teksten, foto’s, video’s, websites, etc.) van KleurRijker rust auteursrecht, ongeacht de verschijningsvorm (digitaal, papier, etc.) tenzij anders aangegeven. Niets uit onze publicaties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Misbruik is strafbaar. Ook het gebruiken van door iemand anders illegaal gemaakte kopieën is verboden.

Licentie

Rechtmatige gebruikers van digitale publicaties van KleurRijker kunnen een gebruikslicentie aanschaffen voor de duur van 12 maanden door één persoon per verkocht product, tenzij anders overeengekomen met Uitgeverij KleurRijker B.V. Het gebruiken van publicaties op een computer zonder geldige licentie staat gelijk aan het maken van een kopie/verveelvoudiging en is nadrukkelijk niet toegestaan.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.