Bijlage 1 – Beschrijving van de verwerkingen

Laatst bijgewerkt: 14-12-2018

Categorieën van persoonsgegevens

Voornaam, achternaam, e-mailadres, loginnaam, wachtwoord, Registratiecode / licentiecode, docentcode, stemopnames, biografie, social mediaprofielen, taal, inschrijfdatum, toetsresultaten, aantal gewerkte uren cursist, ip-adres, land, geheime vraag, geheim antwoord, cursistengroepen, telefoonnummer, betaalmethode, ordernummer, bank- en betaalgegevens, IBAN, BTW-nummer, afleveradres klant, factuuradres, onderwerpvoorkeur nieuwsbrief, bedrijfsnaam, orderdata, statistieken van surfgedrag, locatiegegevens sitebezoeker, gespreksduur, woonplaats reviewer, opmerking / vraag via contactformulier, leesgedrag nieuwsbrief.

Verwerkingsdoelen

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
 2. De voorbereiding, totstandkoming en/of de uitvoering en afwikkeling (levering en betaling) van een overeenkomst met de betrokkene.
 3. Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.
 5. Marketing, warme en/of koude klantenbinding, e-mailmarketing, klantconversie, elektronische handel, statistieken, wetenschappelijk onderzoek, gamification, pointification, profilering.
 6. Het verlenen van diensten die langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer worden verricht (,,dienst van de informatiemaatschappij’’).
 7. Klantenservice, helpdesk & informatieverstrekking aan betrokkenen, Consumenten, en/of verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld per nieuwsbrief of telefonisch).
 8. Het verbeteren van Producten en/of dienstverlening, eventueel met behulp van statistische analyses, profilering en/of cookies.
 9. (Geautomatiseerde) uitspraakbeoordeling door middel van spraakherkenningstechnologie, nadrukkelijk niet met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon.
 10. Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 11. Fiscale boekhouding, administratie.
 12. Bestrijding van misbruik en voorkoming van fraude.
 13. Backups maken om verlies of beschadiging van gegevens te voorkomen of te kunnen herstellen.
 14. Verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken d.m.v. doorzendingen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Aard van de verwerkingen
Digitaal, en/of online, en/of op papier, en/of geautomatiseerd, en/of handmatig, en/of mondeling, en/of telefonisch.

Categorieën van betrokkenen
Expats, vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, inburgeraars, immigranten, cursist(en), studenten, taaldocenten, particulieren, volwassenen, debiteuren, crediteuren, thuismelder(s), consumenten, klanten.

Bewaartermijn
KleurRijker bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van de hierboven genoemde doelen, tenzij KleurRijker of een van de (sub)verwerkers wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren en in dat geval niet langer dan wettelijk voorgeschreven.