Zoek onder [HOME] de gewenste cursus op en klik erop. Wacht even tot de pagina geladen is en klik vervolgens op [STOP MET MEELOPEN]. Ga nu naar [BEGELEIDEN] en klik op het oogje achter de betreffende cursus. Nu zijn alle antwoorden gewist.