Het grootste gedeelte van de persoonsgegevens die wij verwerken, vindt plaats in opdracht van andere partijen (taalscholen). Het zijn dan ook de taalscholen die in dergelijke gevallen dienen te voldoen aan jouw rechtsverzoek uit hoofde van de AVG. Rechtsverzoek indienen U kunt hiervoor via de contactknop contact met ons opnemen of gebruik het formulier op onze website. Voor gegevens waarvoor KleurRijker verantwoordelijk is, zoals informatie die over jou bekend is in onze webshop, heb je het recht bij KleurRijker een beroep te doen op inzage, verwijdering, beperking en rectificatie van uw persoonsgegevens die bij ons of onze samenwerkingspartners opgeslagen zijn. Je hebt ook het recht op heldere informatie over ons privacybeleid, de doelstellingen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe lang wij ze bewaren en welke personen jouw gegevens kunnen inzien. Verder heb je het recht om vergeten te worden, als je persoonsgegevens op internet openbaar gemaakt zijn (dat doen wij niet). Tot slot heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens (dataportabiliteit), dat wil zeggen dat je ons kunt vragen jouw gegevens in een gangbaar formaat rechtstreeks over te dragen aan jou of aan een andere partij. Kosten Voor particuliere klanten van onze webshop: er zijn geen kosten voor een rechtsverzoek op basis van de AVG. Wij voeren je (redelijke) verzoek in principe kosteloos uit, mits je de gevraagde gegevens niet al in je bezit hebt. Op basis van de wet mogen wij voor extra kopieën van jouw gegevens een redelijke vergoeding voor administratieve kosten in rekening brengen. [pods name="knop" slug="15416" template="Knop Template"]