Download als pdf

Laatst aangepast: 23-03-2021


Let op: deel 2 van deze voorwaarden bestaat uit een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in de AVG-privacyverordening.


 

Algemene Voorwaarden KleurRijker B.V.

Burgemeester de Widtstraat 14
3811 LV Amersfoort

 

Laatst aangepast:  23-03-2021

 

Algemeen, begripsbepaling


De navolgende begrippen die in deze Algemene Voorwaarden steeds met hoofdletter worden geschreven, hebben de volgende betekenis:

1.    Opdrachtgever(s)

Onder ‘Opdrachtgever(s)’ wordt verstaan een rechtspersoon, bedrijf, eenmanszaak, instelling of overheid die opdracht geeft tot dienstverlening, productie of andere werkzaamheden door het aanvaarden van een aanbieding van KleurRijker B.V. Opdrachtgever(s) zijn zakelijke klanten van KleurRijker B.V. 

2.    Consument(en)

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met KleurRijker B.V. Consumenten zijn particuliere klanten van KleurRijker B.V. 

3.    Klant(en)

Indien in een bepaling van deze Algemene Voorwaarden het onderscheid tussen Consument en Opdrachtgever niet gemaakt wordt dan worden beide tezamen aangeduid als: ‘Klant(en)’. 

4.    Opdrachtnemer

Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan het bedrijf KleurRijker B.V in relatie tot de Opdrachtgever(s). Opdrachtnemer mag als zijn Opdrachtgever(s) beschouwen degene die de opdracht aan de Opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen in opdracht, uit naam en voor rekening van een derde rechtspersoon, bedrijf, instelling of overheid, mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

5.    Product(en)

Product(en), zoals goederen en diensten, van KleurRijker B.V. bestaan onder meer uit lesmateriaal, waaronder boeken en Registratiecode(s) voor online elektronische leeromgevingen (ELO’s), gericht op onderwijsinstellingen en docenten van anderstaligen die zich voor langere periode in Nederland willen vestigen. Product(en) van KleurRijker B.V. helpen docenten bij het lesgeven over de Nederlandse taal, cultuur en arbeidsmarkt, al dan niet in het kader van de officiële inburgering ter verkrijging van het Nederlanderschap. Daarnaast biedt KleurRijker trainingen en workshops aan taaldocenten. Alle aanbiedingen van KleurRijker B.V. omvatten een of meer van de hier beschreven Product(en) en/of in de toekomst nog te ontwikkelen nieuwe producten en diensten. 

6.    Registratiecode(s)

Een belangrijk onderdeel van Product(en) van KleurRijker B.V. is de Registratiecode voor de ELO, een online leersysteem. Om gebruik te kunnen maken van de ELO dient de Registratiecode te worden geactiveerd via internet, waarmee de Klant een licentie krijgt van KleurRijker B.V. om gebruik te mogen maken van de ELO voor de duur van een nader te bepalen periode. De Registratiecode wordt ook wel aangeduid als ’toegangscode’, ‘boekcode’ of ‘activeringscode’.
 

7. Overeenkomst op Afstand

Een overeenkomst die wordt gesloten zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen, waarbij in het kader van een door KleurRijker B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 

8.    AVG

Hiermee wordt bedoeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is in de hele Europese Unie, ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

9.    Cursist(en)

Onder ‘Cursist(en)’ worden verstaan natuurlijke personen die als student of leerling verbonden zijn aan of ingeschreven staan bij een Opdrachtgever en waarvan persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden verstrekt aan KleurRijker B.V. of diens Subverwerker(s) ter uitvoering van de opdracht. Een Cursist geldt als ‘betrokkene’ in termen van de AVG waarvoor de Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijkheid draagt en Opdrachtnemer Verwerker is. 

10.  Thuismelder(s)

Onder ‘Thuismelder(s)’ worden verstaan alle natuurlijke personen, waaronder Consumenten of andere particulieren, die hun eigen persoonsgegevens verstrekken aan KleurRijker B.V. of diens Subverwerker(s), bijvoorbeeld via de webshop of een elektronische leeromgeving van KleurRijker B.V., zonder dat daarbij een Opdrachtgever of andere derde partij betrokken is. Een Thuismelder is een ‘betrokkene’ in termen van de AVG waarvoor KleurRijker B.V. de verwerkingsverantwoordelijkheid draagt. 

11.  Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker

Voor zover de opdracht van de Opdrachtgever betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens van Cursisten in opdracht van de Opdrachtgever dan geldt de Opdrachtgever als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en het bedrijf KleurRijker B.V. als ‘Verwerker’ in termen van de AVG. In dit document wordt de term Verwerkingsverantwoordelijke nooit gebruikt om KleurRijker B.V. mee aan te duiden, ook niet in de gevallen waarvoor KleurRijker B.V. de wettelijke verwerkingsverantwoordelijkheid draagt (zoals bij verwerkingen van persoonsgegevens van Thuismelders). In deel twee van dit document is een verwerkersovereenkomst opgenomen als bedoeld in artikel 28 AVG, alsmede overige relevante afspraken ex AVG tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in verband met persoonsgegevens. 

12.  Subverwerker(s)

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel overeengekomen is, heeft KleurRijker B.V. het recht een verwerking van persoonsgegevens (mede) door een derde, hierna te noemen ‘Subverwerker(s)’, te laten uitvoeren onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering. In Bijlage 3 van deze Algemene Voorwaarden is een complete lijst van Subverwerker(s) opgenomen. 

13.  Verwerkingsdoelen

De in de AVG bedoelde ‘Verwerkingsdoelen’ staan beschreven in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden. Op basis van deze Verwerkingsdoelen geeft Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens namens Opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

 

Identiteit

KleurRijker B.V.

Burgemeester de Widtstraat 14

3811 LV   Amersfoort

 
Telefoonnummer: 085 44 44 966
E-mailadres: t.jansingh@kleurrijker.nl
KvK-nummer: 32126740
BTW-identificatienummer: NL8185.18.716.B.01

 

Deel 1   Randvoorwaarden

Artikel 1 – Tot stand komen van overeenkomst 

1.1      Een opdracht is tot stand gekomen indien KleurRijker B.V. hetgeen met Klant is overeengekomen schriftelijk bevestigt, een schriftelijk aanbod van KleurRijker B.V. door de Klant binnen de gestelde termijn schriftelijk is aanvaard, of indien KleurRijker B.V. daadwerkelijk een aanvang met de uitvoering heeft gemaakt. Een essentiële voorwaarde voor het tot stand komen van een opdracht is dat Klant akkoord is met, en voldoet aan, de in deze Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen.

1.2       Klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van het aanbod van KleurRijker B.V.

1.3       KleurRijker B.V. kan een opdracht of het aangaan van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen weigeren.

1.4       Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KleurRijker B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door KleurRijker B.V. is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

1.5       Deze Algemene Voorwaarden worden aan alle Klanten, waaronder Opdrachtgever(s) en/of Consument(en) in duurzame vorm ter hand gesteld bij iedere aanbieding, offerte, prijsopgave en worden duidelijk vermeld en ter inzage aangeboden op de website van KleurRijker B.V. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal te allen tijde op verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.

1.7      Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.8      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KleurRijker B.V. en op alle met KleurRijker B.V. te sluiten Overeenkomsten op Afstand en op alle bij KleurRijker B.V. geplaatste bestellingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Offertes, begrotingen, voorcalculaties, prijsopgaven en/of andere uitingen van KleurRijker B.V. binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.9      KleurRijker B.V. kan – binnen wettelijke kaders – onderzoeken of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien KleurRijker B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


1.10      KleurRijker B.V. zal aan Klant informatie sturen over: de klachtenregeling; het al dan niet van toepassing zijn van de wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht); garantie en aanvullende dienstverlening na aankoop; en de ontbindingsvoorwaarden. Deze informatie wordt schriftelijk (per e-mail) medegedeeld, op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is deze bepaling slechts van toepassing op de eerste levering. 

1.11      Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

Artikel 2 – Het aanbod van Product(en)

 

2.1 Als KleurRijker B.V. gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Product(en). Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KleurRijker B.V. niet. KleurRijker B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleur, vorm en inhoud exact overeenkomen met de echte kleur, vorm en inhoud de Product(en).

5.2      Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.3      KleurRijker B.V. levert Product(en) in boekvorm en/of online materiaal, waaronder elektronische leeromgeving(en), tevens bekend als ELO’s.

5.4      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder: de prijs; BTW-bedragen; verzendkosten; betaalmethode; aflevering; aanvaardingstermijn; eventuele belkosten; archivering; garantie; controle en herstel; de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt; de gedragscodes waaraan KleurRijker B.V. zich heeft onderworpen; de minimale duur van de Overeenkomst op Afstand indien deze is aangegaan voor onbepaalde tijd; gebruikskosten van de ELO(‘s); alle eventuele overige bijkomende kosten.

5.5  KleurRijker B.V. biedt geen ondersteuning voor tweedehands Product(en). KleurRijker B.V. biedt uitsluitend ondersteuning voor Product(en) die rechtstreeks van KleurRijker B.V. zijn gekocht, of van verkopers die handelen via het Centraal Boekhuis B.V. te Culemborg of een andere door KleurRijker B.V. te bepalen logistieke dienstverlener.

5.6      De Registratiecode voor de elektronische leeromgeving (ELO) is een onlosmakelijk onderdeel van het Product. Boek en Registratiecode worden uitsluitend gezamenlijk verkocht of verstrekt als één Product.


5.7       Registratiecode(s) zijn na ingebruikname gekoppeld aan betrokkene (Cursist of Thuismelder) en niet overdraagbaar, converteerbaar of aanpasbaar.

5.8         De elektronische leeromgeving (ELO) bevat koppelingen en integraties met online diensten van onafhankelijke derden, zoals Google Documents, Office Viewer, Youtube voor video en Slideshare voor presentaties. KleurRijker B.V. en/of diens Subverwerkers hebben geen invloed op de wijze van dienstverlening door deze derden, en garanderen niets ten aanzien van hun kwaliteit, beschikbaarheid of responstijd, maar zal zich inspannen de koppelingen en integraties werkend te houden.

 

Artikel 10 – Schade en aansprakelijkheid

10.1       Onder schade wordt verstaan materiële of immateriële schade, geleden door KleurRijker B.V., Klant(en), Opdrachtgever(s), verwerkingsverantwoordelijke(n), Subverwerker(s), Cursist(en), Thuismelder(s), andere betrokkenen of derden, natuurlijke personen of rechtspersonen, waaronder redelijke kosten die gemaakt moeten worden om de afspraken in deze overeenkomst na te komen; en/of redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; en/of redelijke kosten om schade te voorkomen of te beperken. Onder schade wordt mede verstaan schade geleden ten gevolge van onderzoeken van de toezichthoudende autoriteit en ten gevolge van door de toezichthoudende autoriteit opgelegde corrigerende maatregelen.

10.2       Schade die het directe gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever van diens verplichtingen onder de AVG of onder deze Algemene Voorwaarden zal niet aan Opdrachtnemer of diens Subverwerker(s) worden toegerekend.

10.3       Schade die het directe gevolg is van overmacht zal niet aan KleurRijker B.V. worden toegerekend.

10.4       Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet nakomen door Opdrachtgever van diens verplichtingen onder de AVG of onder deze overeenkomst.

10.5       Opdrachtgever vrijwaart en stelt KleurRijker B.V. schadeloos voor alle vorderingen, klachten en aanspraken op schadevergoeding van betrokkenen en andere derden jegens KleurRijker B.V. uit hoofde van toerekenbare tekortkomingen van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn en of hun verbintenissen uit deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder doch niet beperkt tot, de AVG.

10.6       Indien een tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen uit deze overeenkomst of verplichtingen onder de AVG leidt tot een aan KleurRijker B.V. opgelegde bestuurlijke boete of een dwangsom, zal KleurRijker B.V. een onvoorwaardelijke, direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare schadevergoeding in rekening brengen bij de Opdrachtgever ter hoogte van de aan de Opdrachtnemer opgelegde bestuurlijke boete of dwangsom.

10.7        KleurRijker B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld, welke aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht bedongen prijs exclusief BTW. In geen geval zal de totale vergoeding voor genoemde directe schade meer bedragen dan € 50.000,- exclusief BTW.

10.8         De totale aansprakelijkheid van KleurRijker B.V. voor schade van zaken aan Klant in eigendom toebehorend, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door de assuradeur(en) van KleurRijker B.V. op de betreffende polis wordt uitgekeerd.

10.9        Aansprakelijkheid van KleurRijker B.V. voor enige andere schade dan hiervoor genoemd, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – indirecte schade waaronder mede begrepen wordt gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en schade in verband met het verlies van gegevens of documenten, is uitgesloten.

10.10      Een klacht over een Product van KleurRijker B.V. wordt uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na levering van het Product schriftelijk ontvangen is door KleurRijker B.V.. Na deze termijn is het niet mogelijk een klacht in te dienen.

 

Artikel 11 – Prijs

11.1      De opgegeven prijzen gelden voor levering van Product(en) respectievelijk af magazijn en ten kantore van KleurRijker B.V.. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met een levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
11.2      Prijsopgaven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

11.3. KleurRijker B.V. is gerechtigd om wijzigingen in arbeidslonen en/of kostprijzen van grondstoffen en/of materialen welke onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zonder opslag door te berekenen.

11.4      Prijsopgaven van Product(en) zijn inclusief bijbehorende Registratiecode voor de elektronische leeromgeving (ELO).

11.5      De Registratiecode geeft toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO) met een licentie voor de duur van een nader te bepalen periode vanaf het moment van registratie (activeren) van de code in de ELO. Na afloop van de licentieperiode wordt geen nieuwe Registratiecode verstrekt voor het eerder aangeschafte Product.

11.6      Registratiecodes dienen binnen 12 maanden na uitgifte in gebruik te worden genomen en geactiveerd.

 

Artikel 12 – Levering

 

2.1        De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen en/of bevestigingen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een leveringstermijn heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, een indicatieve strekking.

12.2        KleurRijker B.V. is ook bij een overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim indien zij in gebreke is gesteld en niet binnen de daarbij gestelde redelijke termijn heeft gepresteerd.

12.3        KleurRijker B.V. heeft het recht de transportkosten in rekening te brengen wanneer door toedoen van de Klant extra kosten zijn gemaakt. Dit is van toepassing wanneer een bestelling niet kan worden afgeleverd doordat de Klant niet in staat is deze te ontvangen op de afgesproken datum of binnen een afgesproken termijn.

12.4      De leverings- en/of afnameverplichting kunnen over de tijd worden gespreid indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

12.5    KleurRijker B.V. verzendt de materialen naar een centraal adres van de klant. Separate verzending van de materialen naar individuele gebruikers komt voor rekening van de klant.

12.6     In het geval van workshops gegeven door KleurRijker, hetzij op de locatie van KleurRijker, hetzij elders, hetzij online, gelden aanvullende regels betreffende annulering. U kunt deze tot uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum kosteloos annuleren zonder opgave van redenen. Vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 100% in rekening gebracht.

12.7 KleurRijker heeft het recht de training te annuleren tot de dag van de workshop, waarbij het inschrijfbedrag wordt geretourneerd en waarbij KleurRijker niet verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding. Annulering kort van tevoren zal uitsluitend gebeuren in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van trainer.

 

Artikel 13 – Betaling

 

13.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturering zodra de door KleurRijker B.V. te leveren prestatie is voltooid.

13.2      Betaling dient zonder inhouding of verrekening en op de door KleurRijker B.V. aan te geven wijze binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de Klant niet tijdig betaalt, treedt deze zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim en is vanaf 30 dagen na factuurdatum een vergoeding van de wettelijke rente + 2% verschuldigd.

13.3      Door KleurRijker B.V. te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten zullen op de Klant worden verhaald. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €200,- exclusief BTW.

13.4     KleurRijker B.V. geeft staffelkorting. De staffelkortingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer is voldaan aan de betalingsverplichtingen binnen de hierboven gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum.

13.5  KleurRijker B.V. kan levering van Product(en) weigeren of opschorten indien Klant in verzuim blijft ondanks herhaalde aanmaningen of betalingsherinneringen.


Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Aan Klant afgeleverde goederen en diensten, en/of door Opdrachtnemer over te dragen Product(en) blijven tot het moment dat de Klant aan alle verplichtingen voldoet eigendom van KleurRijker B.V.

14.3      Gebruiksrechten voor Product(en) worden slechts verstrekt onder de ontbindende voorwaarden van tijdige en volledige betaling.

 

14.4      Klant is niet gerechtigd de onder hem berustende zaken, gegevens en/of Product(en) te verhandelen.

 

Artikel 15 – Risico-overgang

 

15.1      Alle Product(en) zijn voor risico van de Klant vanaf het moment waarop zij in diens feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht. Alle vervoer van zaken behorend bij door KleurRijker B.V. te leveren Product(en) geschiedt voor risico van Klant. Onder vervoer wordt mede begrepen de transmissie van data welke geheel of gedeeltelijk plaatsvindt met behulp van niet door KleurRijker B.V. beheerde middelen.

15.2      De (tijdelijke) opslag, dan wel ieder ander tijdelijk verblijf van Product(en) of gegevensdragers, bij of in opdracht van KleurRijker B.V. geschiedt voor risico van Klant.


Artikel 16 – Garantie

 

16.1      Ondeugdelijkheden in een door KleurRijker B.V. geleverde Product zullen gedurende een garantietermijn van drie maanden na aflevering door KleurRijker B.V. naar haar keuze kosteloos worden opgeheven door herstel of (gedeeltelijke) vervanging. KleurRijker B.V. wordt alsdan eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Het gebrek dient binnen redelijke termijn na constatering te worden gemeld aan KleurRijker B.V. Delen van de Product(en) (digitaal trainings- en cursusmateriaal) worden via internet verschaft, hetgeen betekent dat updates automatisch worden geleverd. Klanten kunnen geen aanspraak maken op andere versies dan de courante en beschikbare versie, bijvoorbeeld een oudere versie, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

16.2      KleurRijker B.V. zal zich ervoor inspannen overeengekomen Product(en) tijdig te leveren doch zij garandeert de beschikbaarheid ervan niet.

16.3      Kleine afwijkingen van overeengekomen specificaties, kleuren/formaten en/of vormen van de Product(en) zijn toegestaan indien en voor zover zij redelijkerwijs het gebruik van de betrokken zaken niet beïnvloeden.

16.4      Voormelde garanties gelden niet indien enig gebrek te wijten is aan omstandigheden die naar verkeersopvatting voor risico van Opdrachtgever(s) komen.

16.5      Het verschijnen van een nieuwere versie is geen acceptabele reden om Product(en) om te ruilen of te retourneren.

16.6     Het recht op garantie vervalt indien Klant het geleverde Product heeft bewerkt, heeft doen bewerken of heeft beschadigd door verkeerd gebruik, opzettelijk of per ongeluk, of door nalatigheid.

16.7        Klant is verplicht de door KleurRijker B.V. verstrekte Registratiecodes voor de elektronische leeromgeving (ELO) te beveiligen tegen ondeskundig en/of onrechtmatig gebruik. KleurRijker B.V. verstrekt per verkocht boek één Registratiecode aan Klant. KleurRijker B.V. is niet aansprakelijk voor schade door verlies van de Registratiecode door ondeskundig en/of onrechtmatig gebruik.


16.8        Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheren, documenteren, registreren en verspreiden onder de Cursist(en) van de door Opdrachtgever(s) verstrekte Registratiecodes voor de elektronische leeromgeving. Opdrachtnemer verstrekt geen nieuwe Registratiecode als een eerder verstrekte code is zoekgeraakt of verkeerd is geactiveerd door ondeskundig en/of onrechtmatig gebruik door Opdrachtgever(s) of diens Cursist(en).

16.9        Onder ondeskundig en/of onrechtmatig gebruik zoals bedoeld in voorgaande twee bepalingen valt in ieder geval, opzettelijk of per ongeluk:

 • een andere Registratiecode gebruiken dan degene die oorspronkelijk aan een Cursist was toegewezen (bijvoorbeeld door het uitreiken van een boek met code);
 • een Registratiecode activeren en het bijbehorende boek als nieuw terugleggen;een Registratiecode activeren zonder te documenteren aan welke persoon die code is toegekend;
 • verschillende Registratiecodes die bedoeld zijn voor verschillende personen activeren in één account;
 •  een Registratiecode die bedoeld is voor een Cursist activeren in een account van een docent;
 • het onderling verwisselen tussen personen van boeken en/of Registratiecodes;
 • een Registratiecode activeren als de Consument of Cursist het Product nog niet op korte termijn gaat gebruiken.
 • het doen voorkomen dat een Registratiecode rechtmatig eigendom is, terwijl de code kennelijk van iemand anders is en/of op naam van een derde geregistreerd staat.
 • zich voordoen als iemand anders, bijvoorbeeld met als doel toegang tot het account van een ander te krijgen.

16.10 Data die worden verwijderd door een gebruikershandeling (opzettelijk of niet) vallen buiten de garantie en/of ondersteuning.

16.11 Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden aan KleurRijker B.V. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de Consument vrij een klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 17 – Bedenktijd en retourneren

17.1        Klanten hebben het recht een bestelling tot 14 dagen na levering zonder opgave van reden te annuleren. Het Product dient in dat geval met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan KleurRijker B.V. geretourneerd worden, conform de door KleurRijker B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructie. De bedenktijd gaat in op de dag na levering van het Product. Om gebruik te maken van het recht om te retourneren binnen de bedenktijd kunt u dit modelformulier gebruiken, of contact met ons opnemen via bestellingen@kleurrijker.nl.
17.2        U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw Product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien nodig dient u te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


17.3        Het retourrecht is niet van toepassing voor maatwerkproducten. De definitie van een maatwerkproduct is datgene dat niet in de KleurRijker webwinkel wordt aangeboden.

 

Deel 2   AVG, persoonsgegevens en privacy


Partijen,overwegende:

 • dat Opdrachtgever op grond van de AVG betreffende de verwerking van persoonsgegevens wettelijke verplichtingen heeft tegenover derden;
 • dat partijen het erover eens zijn dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens Verwerker is en dat Opdrachtgever Verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG;
 • dat de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 28 AVG geregeld moet worden in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of lidstatelijke recht die de Verwerker ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke bindt en dat deze Algemene Voorwaarden kwalificeren als een dergelijke overeenkomst;

 

Stellen de volgende verwerkersovereenkomst vast

Artikel 18 – Verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ex artikel 28 AVG

18.1       Opdrachtgever geeft hierbij aan Opdrachtnemer opdracht om namens en ten behoeve van Opdrachtgever de in Bijlage 1 beschreven verwerkingen te verrichten. Bijlage 1 bevat een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en de doelen van de verwerkingen, alsmede het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel of met enig ander middel verwerken dan omschreven in Bijlage 1. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die hij van Opdrachtgever ontvangt zorgvuldig verwerken.

18.2        Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden, of wijzigingen daarvan, voor zover deze niet reeds in Bijlage 1 genoemd zijn. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over de doelen en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt geen zelfstandige beslissingen over ontvangst, verstrekking aan derden of enige andere verwerkingen van persoonsgegevens, of over de bewaartermijn van persoonsgegevens.


 1. 3 De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

18.4        Opdrachtnemer is als Verwerker van persoonsgegevens bereid Opdrachtgever(s) de vereiste garanties te bieden die door de AVG zijn voorgeschreven en alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van rechten van betrokkenen is gewaarborgd.

18.5       Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Cursist(en) uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Opdrachtgever, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op KleurRijker B.V. van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt Opdrachtnemer de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

18.6       KleurRijker B.V. waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

18.7        Opdrachtnemer neemt alle overeenkomstig AVG artikel 32 vereiste maatregelen. Zie artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.

18.8        Opdrachtnemer voldoet aan de in AVG artikel 28, leden 2 en 4 bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker. Zie artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden.

18.9      Rekening houdend met de aard van de verwerking van persoonsgegevens zal Opdrachtnemer, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, de Opdrachtgever voor zover mogelijk bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om de verzoeken om uitoefening van de in de AVG vastgestelde rechten (AVG artikelen 12 t/m 23, e.a.) van de betrokkene te beantwoorden, waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, kennisgeving, het recht op dataportabiliteit en het recht van bezwaar. Zie ook artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden.

18.10 Rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie zal Opdrachtnemer de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de in de AVG vastgestelde verplichtingen (AVG artikelen 32 t/m 36), waaronder persoonsgegevensbeveiliging, meldplicht data-inbreuken, gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging.

18.11        Na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, is Opdrachtnemer gerechtigd na de datum waarop de laatste licentie afloopt alle persoonsgegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts op te heffen. Opdrachtnemer is niet verplicht in dat geval een kopie van de persoonsgegevens te verschaffen maar zal de mogelijkheid daartoe tot en met de laatste dag van de looptijd beschikbaar houden. Gedurende die periode kan Opdrachtgever naar keuze de persoonsgegevens door Opdrachtnemer laten wissen; laten terugbezorgen aan Opdrachtgever; en kopieën laten verwijderen; tenzij de opslag van persoonsgegevens wettelijk is verplicht. Persoonsgegevens worden binnen dertig dagen na beëindiging van de overeenkomst onherstelbaar vernietigd.

18.12 Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever(s) alle informatie ter beschikking die nodig is om nakoming van de in AVG artikel 28 neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de Opdrachtgever(s) of een gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt. Als een instructie naar mening van Opdrachtnemer een inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming dan stelt KleurRijker B.V. de Opdrachtgever(s) onmiddellijk in kennis.

18.13 De verdere verwerking voor andere doelen dan neergelegd in Bijlage 1 met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig AVG artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke Verwerkingsdoelen in Bijlage 1 beschouwd.

18.14         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens en de verwerkingen daarvan voldoen aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt, zoals een deugdelijke rechtsgrond, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, beveiliging, et cetera. Opdrachtgever garandeert door het invoeren van persoonsgegevens dat zij toestemming of een andere wettelijke grondslag heeft voor de verwerkingen en vrijwaart Opdrachtnemer ter zake voor alle aanspraken van betrokkenen.

18.15        Wanneer Opdrachtnemer persoonsgegevens ontvangt van Opdrachtgever, dan verstrekt Opdrachtgever onverwijld aan betrokkenen alle informatie zoals bedoeld in AVG artikel 13 indien de persoonsgegevens rechtstreeks van Cursist(en) of andere betrokkenen afkomstig zijn, of alle informatie zoals bedoeld in AVG artikel 14 indien de persoonsgegevens niet van Cursist(en) of andere betrokkenen zijn verkregen maar uit andere bron.

18.16 Opdrachtnemer, diens Subverwerker(s) en eenieder die onder het gezag van de Opdrachtgever(s) handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de Opdrachtgever(s), tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk tot de verwerking gehouden is.

18.17 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door een derde, waaronder doch niet beperkt tot de toezichthoudende autoriteit, wordt verzocht persoonsgegevens te verstrekken zal Opdrachtnemer dat melden aan de verwerkingsverantwoordelijke en met hem in overleg treden over de wijze waarop aan het verzoek zal worden voldaan.
18.18 Opdrachtgever garandeert jegens Opdrachtnemer dat de opgedragen verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving en ook overigens rechtmatig zijn en geen inbreuk vormen op enig recht vanderden.


18.19 Opdrachtgever verklaart en garandeert jegens Opdrachtnemer dat de verwerkingen van persoonsgegevens geschieden op een correcte wettelijke grondslag.

18.20  Opdrachtgever mag uitsluitend de persoonsgegevens invoeren in de ELO die hierbij overeengekomen zijn (zie Bijlage 1). Opdrachtgever zal in geen geval bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens, godsdienst, strafrechtelijk verleden, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging etc.) of burgerservicenummers invoeren in de ELO of haar Cursisten en/of andere gebruikers dit toestaan.


18.21      Opdrachtnemer is gerechtigd instructies van Opdrachtgever te weigeren als deze kennelijk in strijd zijn met de relevante wetgeving en/of deze Algemene Voorwaarden te buiten gaan.

18.22      De helpdesk van Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever(s) en hun Cursist(en) bij het registreren en aanmelden op de ELO, het gebruik daarvan, het doorvoeren van wijzigingen en het uitschrijven van Cursist(en). De helpdesk zal in de regel geen wijzigingen direct doorvoeren (zoals toevoegen of blokkeren van gebruikers of wijzigen van de database), maar Opdrachtgever(s) de benodigde aanwijzingen geven om deze acties zelf uit te voeren. Bij twijfel voert de helpdesk overleg met de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon.


Artikel 19 – Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 

19.1       KleurRijker B.V. neemt alle vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeenkomstig artikel 32 AVG, om beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatigheid te waarborgen.

19.2       KleurRijker B.V. draagt er zorg voor dat deze maatregelen onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk van de organisatie, dat ze zijn gedocumenteerd, gespecificeerd en geïntegreerd in functionele en technische beschrijvingen van ICT-systemen, in gebruikershandleidingen, werkinstructies, algemene richtlijnen, contracten, dienst- en niveau-overeenkomsten en andere relevante documenten.

19.3       Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger voert indien nodig een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging uit zoals bedoeld in AVG artikelen 35 en 36. Deze beoordeling leidt tot de vaststelling van betrouwbaarheidseisen voor de informatiebeveiliging.

19.4       Opdrachtnemer zal zich conformeren aan de in artikel 19.3 van deze overeenkomst bedoelde betrouwbaarheidseisen en garandeert dat de daartoe te nemen, en reeds genomen, technische en organisatorische maatregelen afdoende zijn.
19.5       De Opdrachtgever(s) of diens vertegenwoordiger maakt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. Daarin staan alle in AVG artikel 30 bedoelde gegevens. Desgevraagd stelt de Opdrachtgever(s) het register ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit.

19.6       KleurRijker B.V. of diens Subverwerker(s) houden een logboek bij van inbreuken op de beveiliging en/of andere datalekken, de gevolgen daarvan voor zover bekend en de genomen corrigerende maatregelen. KleurRijker B.V. informeert de verwerkings verantwoordelijke zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens.

19.7       De Opdrachtgever beoordeelt als verwerkings verantwoordelijke of hij verplicht is de inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden aan de toezichthoudende autoriteit op grond van AVG artikel 33 en of hij verplicht is de inbreuk mee te delen aan de betrokkenen op grond van AVG artikel 34.

19.8       Bij de beveiliging van de persoonsgegevens leeft KleurRijker B.V. indien mogelijk de door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde relevante standaarden en gedragscodes na en neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

 19.9       KleurRijker B.V. garandeert aan Opdrachtgever(s), aan Consument(en) en aan Thuismelder(s) afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd.

19.10 KleurRijker B.V. zal zich inspannen aan te sluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in AVG artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in AVG artikel 42 om te gebruiken als element om aan te tonen dat voldoende garanties als bedoeld in AVG artikel 28 leden 1 en 4 geboden worden.

19.11 KleurRijker B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

19.12        KleurRijker B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden, met uitzondering van de in Bijlage 3 genoemde Subverwerker(s). De persoonsgegevens zullen enkel worden gedeeld ten behoeve van de in Bijlage 1 genoemde Verwerkingsdoelen en zullen niet verder worden verspreid. Werknemers van KleurRijker B.V. zijn verplicht de vertrouwelijkheid en geheimhouding van persoonsgegevens te respecteren.

19.13        Medewerkers van KleurRijker B.V. vragen nooit naar wachtwoorden van betrokkenen. Betrokkenen zijn verplicht hun wachtwoorden voor de online diensten van KleurRijker B.V. geheim te houden onder alle omstandigheden en deze regelmatig te wijzigen.

19.14        Subverwerker(s) van KleurRijker B.V. maken periodiek backups van de data in de ELO(‘s), en/of van data in andere digitale systemen, uitsluitend bedoeld voor herstel bij catastrofale storingen om verlies of beschadiging van (persoons)gegevens te voorkomen. KleurRijker B.V. is geen backupdienst en heeft geen faciliteiten daarvoor. De ELO is derhalve niet de enige plek waar Opdrachtgever en/of betrokkene de data, waaronder persoonsgegevens, moet(en) bewaren.

Artikel 20 – Rechten van betrokkenen

20.1        Als Cursist(en) van Opdrachtgever(s) zich melden bij Opdrachtnemer om als betrokkene een beroep te doen op een of meer wettelijke rechten uit hoofde van de AVG dan zal Opdrachtnemer de betrokkene terugverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke (de Opdrachtgever). Opdrachtgever handelt de verzoeken verder zelfstandig af, waarbij Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever daarbij benodigde informatie zal verschaffen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal niet zelfstandig reageren op dergelijke verzoeken, tenzij met aparte toestemming van Opdrachtgever, of indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is de betrokkene bijstand te verlenen zonder directe instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

20.2      Thuismelder(s) en Consumenten kunnen rechtstreeks een beroep doen op KleurRijker B.V. voor het inzien, corrigeren, rectificeren, beperken, verwijderen, overdragen van persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerkingen. Hiertoe zal KleurRijker B.V. op zijn website diverse mogelijkheden opnemen. Een beroep op een of meer van deze rechten kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst tussen betrokkene en KleurRijker B.V. daarmee ten einde komt indien het aanbieden van de dienstverlening daardoor feitelijk onmogelijk wordt.

20.3      Als een beroep van een betrokkene op een of meer rechten op grond van de AVG aantoonbaar buitensporig, ongegrond en/of repetitief is, en/of als de betrokkene al in bezit is van de gevraagde informatie, dan brengt KleurRijker B.V. een redelijke administratieve vergoeding in rekening bij betrokkene, of bij Opdrachtgever indien de betrokkene een Cursist is.

20.4      KleurRijker B.V. en/of diens subverwerker(s) zullen geen kennis nemen van middels de elektronische leeromgeving (ELO) verzonden of opgeslagen informatie, tenzij het gaat om publiek beschikbare informatie, de kennisneming expliciet overeengekomen is, de kennisneming onvermijdelijk of noodzakelijk is voor het verbeteren van de werking van de ELO of een der partijen daar krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zal KleurRijker B.V. zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en zal zij geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is.

20.5      Onder iedere nieuwsbrief van KleurRijker B.V. staat een mogelijkheid voor het afmelden van toekomstige mailings of om de opgeslagen gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook is het altijd mogelijk hiertoe schriftelijk of telefonisch een verzoek te doen bij KleurRijker B.V. In het kader van noodzakelijke communicatie of relevante informatieverstrekking over de Producten van KleurRijker B.V. (gerechtvaardigd belang) kunnen de e-mailadressen van Klanten zonder voorafgaande toestemming worden opgenomen in het nieuwsbriefbestand van KleurRijker B.V.


20.6         KleurRijker B.V. gebruikt naast functionele tevens analytische cookies voor onderzoek en om een beter inzicht te krijgen in de sitebezoekers en de manier waarop zij de site gebruiken, zodat de dienstverlening daar beter op kan worden afgestemd. Deze geanonimiseerde cookie-gegenereerde informatie kan worden overgebracht naar beveiligde servers van KleurRijker B.V. of die van een derde partij. De bezoeker kan zijn of haar browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of vooraf aangegeven wordt wanneer een cookie wordt opgeslagen of verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op een of meer sites van KleurRijker B.V. niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser van de bezoeker.


Artikel 21 – Subverwerker(s)

21.1       Hierbij verleent Opdrachtgever algemene toestemming aan KleurRijker B.V. voor het inschakelen van Subverwerker(s). KleurRijker B.V. licht alle Opdrachtgever(s) in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de Opdrachtgever(s) de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

21.2       Wanneer KleurRijker B.V. Subverwerker(s) inschakelt om voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze Subverwerker(s) bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

21.3       Wanneer een Subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft KleurRijker B.V. ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die Subverwerker(s).

21.4         KleurRijker B.V. doet uitsluitend een beroep op Subverwerker(s) die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkene(n) is gewaarborgd.

 

Artikel 22 – Persoonsgegevens van Thuismelder(s), Consument(en) en/of andere particulieren onder verantwoordelijkheid van KleurRijker B.V.


22.1        KleurRijker B.V. aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor verwerkingen van persoonsgegevens van Thuismelder(s) en Consument(en) die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van, en voor doeleinden van, KleurRijker B.V. zelf. In geen geval aanvaardt KleurRijker B.V. aansprakelijkheid voor verwerkingen van persoonsgegevens van Cursist(en) die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van en in opdracht van Opdrachtgever, behoudens de wettelijke verplichtingen die KleurRijker B.V. heeft als Verwerker van de persoonsgegevens die hij van Opdrachtgever ontvangt.

22.2      KleurRijker B.V. zal bij het verwerken van persoonsgegevens van Consumenten en/of Thuismelder(s) passende technische en organisatorische maatregelen nemen, waaronder een passend gegevensbeschermingsbeleid. Deze maatregelen zullen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

22.3      KleurRijker B.V. zal bij het verwerken van persoonsgegevens van Consumenten en/of Thuismelder(s) rekening houden met de beginselen van de AVG en de principes van privacy by design en privacy by default; versleuteling en pseudonimisering; dataminimalisering; doelbinding; transparantie; en juistheid toepassen.

22.4      KleurRijker B.V. hanteert voor de verwerkingen van persoonsgegevens van Consumenten en/of Thuismelder(s) de welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde Verwerkingsdoelen zoals bedoeld in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden; en zal de persoonsgegevens vervolgens niet verder verwerken op een met die doeleinden onverenigbare wijze. De verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke Verwerkingsdoelenbeschouwd.

22.5      De verwerkingen van persoonsgegevens van Consumenten en/of Thuismelder(s) is rechtmatig gegrond in het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die hierbij wordt aangegaan en waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; en/of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op KleurRijker B.V. rust; en/of noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KleurRijker B.V. of van een derde.

22.6        KleurRijker B.V. hanteert een apart Privacystatement, dat wordt gepubliceerd op de website van KleurRijker en op andere voor betrokkenen relevante plaatsen.

 

Deel 3   Overige bepalingen

Artikel 23 – Intellectuele eigendomsrechten

23.1      Indien de overeengekomen werkzaamheden van KleurRijker B.V. leiden of kunnen leiden tot het ontstaan van enig recht van intellectuele of industriële eigendom zullen die rechten behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, (gaan) berusten bij KleurRijker B.V.

23.2      Op de Product(en) van KleurRijker B.V. rusten auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van lesmateriaal in iedere vorm berusten bij KleurRijker B.V. Niets uit de Product(en) of enige andere uitingen of uitgaven van KleurRijker B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KleurRijker B.V. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van aanbiedingen, analyses, schetsen, ontwerpen, modellen en andere voorbereidende materialen blijven berusten bij KleurRijker B.V.

23.3      Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom aan rechtspersonen of particulieren. Een dergelijke overdracht vindt slechts plaats door middel van een bepaaldelijk daartoe strekkendeovereenkomst.


23.4      Indien gebruiksrechten (licenties) worden verstrekt op zaken waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij KleurRijker B.V. of door haar ingeschakelde derden berusten, zijn deze rechten steeds niet-exclusief en door KleurRijker B.V. niet-overdraagbaar. Alle typen lesmateriaal zijn niet-overdraagbaar en persoonsgebonden: noch lesmateriaal in boekvorm, noch in digitale vorm noch in enige andere vorm. Het lesmateriaal is niet-overdraagbaar van Cursist naar Cursist, van Cursist naar docent, van docent naar Cursist of van docent naar docent.

23.5      KleurRijker B.V. neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties strijdig zijn met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks verwijtbaar inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt en Klant door een derde wordt aangesproken zal KleurRijker B.V.  naar haar keuze:

 • het geleverde tegen creditering van de koopprijs terugnemen of;
 • ervoor zorgdragen dat de Klant het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken.

23.6      De vrijwaring sub 23.5 vervalt indien de inbreuk betrekking heeft op wijzigingen die Klant in de inbreukmakende zaak heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

23.7      Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van KleurRijker B.V. is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van Product(en) (waaronder begrepen maar niet beperkt tot publicaties en lesmateriaal), waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij KleurRijker B.V. of door haar ingeschakelde derden berusten, te verveelvoudigen of openbaar te maken.


Artikel 24 – Overmacht
24.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan (een) tekortkoming(en) in de prestatie(s) van toeleveranciers van KleurRijker B.V. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen KleurRijker B.V. ingevolge de overeenkomst reeds heeft gepresteerd zal worden voldaan.

Artikel 25 – Beëindiging of ontbinding
25.1        De overeenkomst tot opdracht op basis van deze Algemene Voorwaarden kan door een van beide partijen van rechtswege worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van drie maanden.
25.2        Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling buiten rechte door schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang dan wel zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten indien de andere partij surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, diens onderneming wordt geliquideerd, beslag word gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever of als de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit deze Algemene Voorwaarden.
25.3      De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen niet van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of uit de AVG en die naar hun aard kunnen worden geacht voort te duren na beëindiging.


Artikel 26 – Forumkeuzebeding

26.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechter te Utrecht (Nederland).


Artikel 27 – Slotbepalingen

27.1       Indien (de uitvoering van) een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een of meer bepalingen uit andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen partijen, prevaleert de bepaling uit deze overeenkomst.

27.2      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de te vervangen bepaling worden geëerbiedigd.

27.3        KleurRijker B.V. kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk en redelijk is, bijvoorbeeld indien er sprake is van wijzigingen in wet- en regelgeving, of van relevante gerechtelijke uitspraken, of van wijzigingen in het beleid of de bedrijfsvoering van KleurRijker B.V. Alle Klanten worden tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld van alle (voorgenomen) wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en op andere manieren, bijvoorbeeld via social media en/of de website van KleurRijker B.V. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn met terugwerkende kracht van toepassing op alle bestaande overeenkomsten tussen Klant en KleurRijker B.V. Klant kan de overeenkomst ontbinden indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de te leveren prestatie wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie of als de wijzigingen onevenredig in het nadeel van de Klant uitvallen. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren, dient Klant de overeenkomst te beëindigen binnen twee maanden voor geplande inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. De dienstverlening loopt dan door tot de laatste licentie is verlopen, doch steeds onder de oude Algemene Voorwaarden. De aanschaf van nieuwe Product(en) na datum van inwerkingtreding zal worden opgevat als instemming met de wijzigingen.

Bijlagen

Bijlage 1 – Beschrijving van de verwerkingen

Laatst bijgewerkt: 14-12-2018

Categorieën van persoonsgegevens

Voornaam, achternaam, e-mailadres, loginnaam, wachtwoord, Registratiecode / licentiecode, docentcode, stemopnames, biografie, social mediaprofielen, taal, inschrijfdatum, toetsresultaten, aantal gewerkte uren cursist, ip-adres, land, geheime vraag, geheim antwoord, cursistengroepen, telefoonnummer, betaalmethode, ordernummer, bank- en betaalgegevens, IBAN, BTW-nummer, afleveradres klant, factuuradres, onderwerpvoorkeur nieuwsbrief, bedrijfsnaam, orderdata, statistieken van surfgedrag, locatiegegevens sitebezoeker, gespreksduur, woonplaats reviewer, opmerking / vraag via contactformulier, leesgedrag nieuwsbrief.

Verwerkingsdoelen

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
 2. De voorbereiding, totstandkoming en/of de uitvoering en afwikkeling (levering en betaling) van een overeenkomst met de betrokkene.
 3. Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.
 5. Marketing, warme en/of koude klantenbinding, e-mailmarketing, klantconversie, elektronische handel, statistieken, wetenschappelijk onderzoek, gamification, pointification, profilering.
 6. Het verlenen van diensten die langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer worden verricht (,,dienst van de informatiemaatschappij’’).
 7. Klantenservice, helpdesk & informatieverstrekking aan betrokkenen, Consumenten, en/of verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld per nieuwsbrief of telefonisch).
 8. Het verbeteren van Producten en/of dienstverlening, eventueel met behulp van statistische analyses, profilering en/of cookies.
 9. (Geautomatiseerde) uitspraakbeoordeling door middel van spraakherkenningstechnologie, nadrukkelijk niet met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon.
 10. Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 11. Fiscale boekhouding, administratie.
 12. Bestrijding van misbruik en voorkoming van fraude.
 13. Backups maken om verlies of beschadiging van gegevens te voorkomen of te kunnen herstellen.
 14. Verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken d.m.v. doorzendingen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Aard van de verwerkingen
Digitaal, en/of online, en/of op papier, en/of geautomatiseerd, en/of handmatig, en/of mondeling, en/of telefonisch.

Categorieën van betrokkenen
Expats, vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, inburgeraars, immigranten, cursist(en), studenten, taaldocenten, particulieren, volwassenen, debiteuren, crediteuren, thuismelder(s), consumenten, klanten.

Bewaartermijn
KleurRijker bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van de hierboven genoemde doelen, tenzij KleurRijker of een van de (sub)verwerkers wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren en in dat geval niet langer dan wettelijk voorgeschreven.

Bijlage 2 – Algemene beschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Laatst bijgewerkt: 20-4-2018

 • Beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging;
 • Gegevensbescherming en geheimhouding van persoonsgegevens;
 • Beveiligingsbewustzijn bij medewerkers over de omgang met persoonsgegevens;
 • Fysieke beveiliging, waaronder de beveiliging van apparatuur;
 • Toegangsbeveiliging tot systemen, waaronder bedrijfsnetwerken en gebruikerssystemen;
 • Logging en controle van activiteiten van betrokkenen, onrechtmatige toegang(spogingen), storingen, verlies en beschadiging van persoonsgegevens;
 • Correcte verwerking in toepassingssystemen;
 • Beheer van technische kwetsbaarheden, waaronder het updaten en patchen van systemen;
 • Incidentenbeheer;
 • Continuïteitsbeheer in noodsituaties;
 • Encryptie (versleuteling), pseudonimisering en hashing;
 • Omgang met e-waste (afgedankte apparatuur en opslagmedia);
 • Clean desk-policy;
 • Logboek van bezoekers in het bedrijfspand;
 • Registratie van uitgegeven sleutels die toegang geven tot het bedrijfspand;
 • Afsluiten en vergrendelen van kasten, lades en archieven met persoonsgegevens;
 • Audits.

Bijlage 3 – Lijst van (sub)verwerkers

Laatst bijgewerkt: 29-05-2019

 • aNewSpring, Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam – 010-2447460
  Aanbieder van een elektronische leeromgeving (ELO).
 • Antagonist, Neptunusstraat 27B, 7521 WC Enschede – support@antagonist.nl – fax 084-8746559
  Aanbieder van webhosting voor de website en webshop van KleurRijker.
 • Caldera Labs, 914 Railroad Ave, Tallahassee, FL 32303, USA. Of: 2380 Gregory Dr. Tallahassee, FL 32303., VS.
  Amerikaanse dienstverlener die het mogelijk maakt contactformulieren op de website van KleurRijker te plaatsen.
 • Cloudfare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107. Tel +1 650 319 8930
  Amerikaanse digitale dienstverlener voor continuïteit van de website en webshop bij storingen of cyberaanvallen.
 • Dealer4Dealer (LINGQ5 B.V.), Osloweg 53D, 9723 BH, Groningen. 050-5445039, info@dealer4dealer.nl
  E-commerce softwaremaker voor een koppeling tussen WooCommerce en Exact Software ten behoeve van het verwerken van financiële transacties van bestellingen.
 • Exact Software Nederland B.V., Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft, info.nl@exact.com, 015-7115100
  Aanbieder van boekhoudsoftware voor de administratie van orders, facturen, betalingen, etc.
 • eXplio NV, Poortakkerstraat 35, 9051 Gent, België – +32 9 210 57 50 – info@explio.com
  Aanbieder van een elektronische leeromgeving (ELO).
 • Google Inc., Googleplex, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – tel +16502530000
  Amerikaanse dienstverlener voor diverse digitale oplossingen zoals Gmail, Analytics (webstatistieken), Drive (tekstverwerken, opslag en bestandsbeheer).
 • Ivio-Wereldschool B.V., Pascallaan 71, 8218 NJ, Lelystad – tel 0320-292380 – boeken@ivio.nl
  Logistieke dienstverlener voor het verwerken en verzenden van orders.
 • iThemes Media LLC (BackupBuddy), 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, VS – privacy@ithemes.com
  Amerikaanse dienstverlener voor het maken en op afstand opslaan van backups van deze webshop (inclusief order- en betaalgegevens en accounts).
 • iZettle AB, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Zweden.
  Provider van draadloze pin-betalingen.
 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  Amerikaanse dienstverlener voor het versturen van nieuwsbrieven en het beheren van nieuwsbriefbestanden.
 • PBX Complete (Mezzami B.V.), Handelsplein 64B, 3071 PR Rotterdam – 010-8200010 – info@pbxcomplete.nl
  Provider van voip-diensten (telefoon) zodat KleurRijker telefonisch bereikbaar is.
 • Rabobank, Croeselaan 18, 3521 CB, Utrecht – Postbus 17100, 3500 HG Utrecht – tel 030-2160000
  Financiële dienstverlener voor het verwerken van betalingen.
 • SendCloud B.V., Insulindelaan 115, 5642 CV, Eindhoven – tel – contact@sencloud.sc
  Verzendsoftware voor onze webshop voor de logistiek van de orderverwerking en verzending.
 • Sisow Payment Innovations, Binnen Parallelweg 14, 5701 PH Helmond – 085 2734734 – info@sisow.nl
  Financiële dienstverlener voor het verwerken van transacties via diverse betaaldiensten en betaalmethodes.
 • Stichting WebwinkelKeur, dhr. M. Landeweerd, Bisschopstraat 18, 7513 AK, Enschede, info@webwinkelkeur.nl, tel. 085-8883210.
  Keurmerk voor webshops en platform voor klantbeoordelingen.
 • VanBrent, Dorth 16, 9301 XJ Roden – 06-83987974 – mail@vanbrent.nl
  ICT-dienstverlener voor het bouwen, onderhouden en beveiligen van de website en webshop van KleurRijker.
 • Web-Company, Havendijk 22, 4201 XA Gorinchem – 0184-724998 – info@web-company.nl
  ICT-dienstverlener voor het verwerken van bestellingen en betalingen via de webshop van KleurRijker.
 • WebinarGeek B.V., Chroomstraat 12, 2718 RR, Zoetermeer
  Digitale dienstverlener voor het organiseren en hosten van online webinars (virtuele presentatie).
 • WooCommerce (Automattic Inc.) – 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America – tel 8772733049
  Amerikaanse ICT-dienstverlener voor het verwerken van bestellingen en betalingen via de webshop van KleurRijker.
 • WordPress Automattic Inc. – 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America – tel 8772733049
  Amerikaans content managementsysteem (software) voor het beheren van de inhoud van de website en webshop van KleurRijker.
 • Xolphin B.V., Rogier van der Weydestraat 2, 1817 MJ, Alkmaar, support@xolphin.nl, tel 088-7757750
  Aanbieder SSL-certificaten voor het beveiligen van online communicatie.
 • Your Inspiration Solutions S.L.U. (YITH) – Calle Valentin Sanz, 37, Entresuelo derecha, Edificio Plaza, CP 38002 – Santa Cruz de Tenerife, Spanje.
  Spaanse digitale dienstverlener voor technische koppelingen tussen WooCommerce en WordPress voor het goed functioneren van de webshop.
 • Sebsoft B.V., Vang 14a, 4661 TX Halsteren
  Aanbieder van webhosting voor het e-learningplatform Moodle dat KleurRijker aanbiedt.
 • ID5R, Singel 32 G, 1015 AA Amsterdam
  ICT-dienstverlener voor inrichten en beheren softwareplatform van Moodle dat door KleurRijker wordt aangeboden.

Bovenstaande (sub)verwerkers, voor zover ze niet binnen de EU gevestigd zijn, vallen onder de afspraken die de Europese Unie met andere regeringen heeft gemaakt over adequate gegevensbeveiliging en privacy bij het uitwisselen van persoonsgegevens. Het verdrag met de Verenigde Staten is sinds 1 april 2016 van kracht in het EU-US Privacy Shield.