Contactgegevens

Educatieve uitgeverij KleurRijker B.V
Burgemeester de Widtstraat 14
3811 LV Amersfoort
Telefoon: 085 44 44 966 (09:00 tot 17:00 uur, ma-vr)
E-mail: klantenservice@kleurrijker.nl

 

Privacyverklaring

KleurRijker gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website en diensten. In dit privacystatement staat beschreven hoe KleurRijker omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

1. Algemeen
KleurRijker gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de website en e-learningdiensten. KleurRijker verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van KleurRijker aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

KleurRijker verwerkt je persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. KleurRijker wordt ook geen ‘eigenaar’ van de door ons verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan KleurRijker verstrekt.

KleurRijker bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor KleurRijker deze verzamelt of verwerkt.

KleurRijker neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. KleurRijker hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kun je sturen naar klantenservice@kleurrlijker.nl

2. Doeleinden gegevensverwerking
KleurRijker gebruikt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit doen wij alleen als wij hiervoor een reden hebben, een zogenaamde grondslag op grond van de wet.
KleurRijker verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met de volgende doelen:
– verkoop van lesmaterialen via kleurrijker.nl (grondslag: uitvoering van een overeenkomst)
– e-learningplatform met gebruikersaccounts en een leerling-volgsysteem (grondslag: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang)
– verstrekken van informatie (grondslag: uitvoering van een overeenkomst, toestemming)
– beantwoorden van vragen en klachten (grondslag: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang)

3. Beveiliging
KleurRijker draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om alle persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren een passend beschermingsniveau.

Kleurrijker maakt voor al haar systemen en ICT-diensten gebruik van gespecialiseerde partijen, zoals datacenters en ICT-leveranciers. Deze partijen leveren passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor al jouw gegevens en nemen aanvullend alle maatregelen die naar de huidige stand van de techniek van deze gespecialiseerde partners kunnen en mogen worden verwacht.

Naast de beveiligingsmaatregelen die aan onze kant worden genomen, zoals de versleuteling van jouw gegevens, raden we je aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat je inloggegevens geheim blijven.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van KleurRijker die voor hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

KleurRijker en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

4. Verstrekking aan derden
KleurRijker verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij deze uitwisseling in opdracht plaatsvindt of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Rechten gebruiker
KleurRijker eerbiedigt de door de wet toegekende privacyrechten. Iedereen heeft – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je eigen persoonsgegevens. Ook kan iemand het verzoek doen om ‘te worden vergeten’, in dat geval worden alle persoonsgegevens verwijderd. In geval persoonsgegevens via een andere verwerkingsverantwoordelijke aan KleurRijker zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld via een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de klantenservice van KleurRijker via klantenservice@kleurrijker.nl.

Als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben en als er geen wettelijke bewaarplicht meer is, worden de gegevens door KleurRijker verwijderd.

6. Camera-toezicht
De toegangsdeur/gang op de eerste verdieping van het kantoorpand van KleurRijker aan de Burgemeester de Widtstraat 14 te Amersfoort, wordt bewaakt met een camera. Deze camera neemt bewegingen op (opnames van 20 seconden). De beelden worden na maximaal twee maanden gewist.

7. Wijzigingen
KleurRijker behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling dit privacystatement te wijzigen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2024.