Ga naar https://login.toets.nl om in te loggen. Je ziet dan dit scherm:

inlogscherm toets.nl

Je gebruikersnaam blijft hetzelfde, deze is aan je doorgegeven door Bureau ICE.

Het tijdelijke wachtwoord is: welkom01 (kleine letters, 2 cijfers). De eerste keer dat je inlogt wordt gevraagd naar een nieuw wachtwoord:

zo pas je het wachtwoord aan

Kies een wachtwoord naar eigen wens.
De instellingscode is: kleu

Het is wenselijk je eigen e-mailadres in te voeren in het account. Mochten er namelijk belangrijke wijzigingen plaatsvinden dan krijg je daar een mail over. Een e-mailadres invoeren gaat als volgt: ga naar [Gebruikers], dan [Eigen gegevens] en scroll naar het invulveld [E-mail].

e-mail in het account zetten

Mochten er toch nog problemen bestaan, schroom dan niet ons om hulp te vragen. Of gebruik de helpdesk van Bureau ICE:

info@bureau-ice.nl of tel: 0345 – 65 66 10